โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

คุณศศิภา กรินทรากุล
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ