โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

คุณศศิภา กรินทรากุล
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ