โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โควิด-19 กับหญิงตั้งครรภ์

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์