โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

คุณศศิภา กรินทรากุล
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ