โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รู้เท่าทันโรค COVID-19

พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ