โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ฝุ่น PM 2.5 กับพัฒนาการทางสมองในเด็ก

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก