อาการชาจากสมองบ่งบอกสัญญาณอันตราย

พญ.อริยา ทิมา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา