ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 Ward 1/5 (เด็ก)
October 19 / 2018