โรงพยาบาลสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital ของโรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital ของโรงพยาบาลรามคำแหง
June 27 / 2019

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
ให้การตอนรับ นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร และคณะ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ระบบ Smart Hospital ของทางโรงพยาบาลรามคำแหง เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการ
ภายในโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้ และผู้รับบริการ
รองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital