รพ.รามคำแหง ร่วมกับ AON Hewitt ประเทศไทย จัดทำโครงการสำรวจความผูกพันธ์พนักงานกับรพ.รามคำแหง
November 10 / 2017

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 รพ.รามคำแหง นพ.พิชญ สมบูรณสิน และทีมงาน
ให้การต้อนรับ คุณปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช Practice Leader จาก AON Hewitt ประเทศไทย บริษัทระดับโลกผู้ให้คำปรึกษา
ในการออกแบบและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและบุคลากรระดับโลก 
ในความร่วมมือเพื่อเริ่มโครงการ
" การสำรวจความผูกพันธ์พนักงานกับรพ.รามคำแหง ประจำปี 2017 " 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน มาพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานที่มีความสุข
และมีประสิทธิภาพ อันเป็นหัวใจหลักขององค์กร