การทบทวนความรู้และทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย
การทบทวนความรู้และทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย
October 06 / 2015

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

 

ที่มีศักยภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

จึงได้จัดให้มีการทบทวนความรู้และทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดในทุกขั้นตอน