ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ"
ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ"
November 17 / 2015

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ

 

 

โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 
โดย พญ.หญิงวลัยรัตน์ จริยะเศรษพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ในโครงการ 
"แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ" โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์