โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

สัญญาณอันตราย ของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

นพ.นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

ฝุ่น PM 2.5 กับพัฒนาการทางสมองในเด็ก

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช

ไขมันในเลือดสูงกับเบาหวาน

พญ.วลัยรัตน์ จริยะเศรษฐพงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ