โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคไตอักเสบ

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย แพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต

ต้อกระจกในวัยทำงาน

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม จักษูแพทย์

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจวายเฉียบพลันและภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ