โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รับประทานอย่างไร? ถึงจะป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุได้ง่าย

ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

หมอรามขอเล่าเรื่อง "โรคฟันผุในเด็ก"

ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ผู้ชำนาญการด้านทัตกรรมสำหรับเด็ก

ฟันผุ ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่เล็ก

ทพญ.สายสิน พิพิธสมบัติ ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมทั่วไป