โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รับประทานอย่างไร? ถึงจะป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุได้ง่าย

ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

เทคโนโลยีรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ออทิสติกในแต่ละช่วงวัย

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก