โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

ออทิสติกในแต่ละช่วงวัย

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

หมอรามขอเล่าเรื่อง "โรคฟันผุในเด็ก"

ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์ ผู้ชำนาญการด้านทัตกรรมสำหรับเด็ก