นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูุ้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4) ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉัันทะ (แบบ ก) ดาวน์โหลด
8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 (รูปเล่ม) ดาวน์โหลด
9. รายงานประจำปี 2560 (แผ่น CD) ดาวน์โหลด
10. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
12. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2561 ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูุ้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2 ) ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสาร แนบ 4) ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉัันทะ (แบบ ก) ดาวน์โหลด
8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 (รูปเล่ม) ดาวน์โหลด
9. รายงานประจำปี 2559 (แผ่น CD) ดาวน์โหลด
10. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2560 ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูุ้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2 ) ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสาร แนบ 4) ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉัันทะ (แบบ ก) ดาวน์โหลด
8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
9. รายงานประจำปี 2558 (แผ่น CD) ดาวน์โหลด
10. แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในเว็ปไซด์ของบริษัท ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูุ้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉัันทะ (แบบ ก) ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำปี 2557 (แผ่น CD) ดาวน์โหลด
5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2 ) ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
8. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสาร แนบ 4) ดาวน์โหลด
9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2558 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
10. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
12. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

1. เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูุ้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉัันทะ (แบบ ก) ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำปี 2556 (แผ่น CD) ดาวน์โหลด
5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2 ) ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3) ดาวน์โหลด
8. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสาร แนบ 4) ดาวน์โหลด
9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 (แบบเป็นรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
10. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด