ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

แผนกกระดูกและข้อ
Orthopedic Center

 

 

ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ
General orthopedics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิรัตน์ ชื่นอิ่ม VIRAT CHUENIM
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
 
08.00-12.00
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

17.00-20.00
08.00-12.30
08.00-12.30
17.00-20.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA
11.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
นพ.ทรงไชย โตษยานนท์ SONGCHAI TOSAYANOND
17.00-19.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.มาโนชญ์ จันทรศร MANOJ CHANTARASORN
09.00-11.00

09.00-12.00
นพ.สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ SOMSAK TAKERNGKIAT
08.00-12.00
 
นพ.รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ RACHATA TUNGSIRIPAT
08.00-12.00
08.00-17.00
13.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
รศ.นพ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์ TIPACHART PUNYARATABANDHU
17.00-21.00
13.00-17.00
นพ.ภูวดล วีรพันธุ์ PUWADON VEERAPAN
12.00-17.00
นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน MONCHAI CUMNUMNAWIN
08.00-15.30
           
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG
13.00-14.00
โทรนัด
 
       
นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูลย์ SUTIPAT PAIROJBORIBOON
งดออกตรวจชั่วคราวไปศึกษาต่อ
นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว CHAIWAT PIYASKULKAEW     17.00 -21.00        
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ NITI PRASATHAPORN  
12.00-22.00
  09.00-18.00   08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค SIRISAK BURANAVATTANACHOK  
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-12.00
08.00-22.00
 
08.00-17.00
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน ANAN TARACHEWIN
   
17.00-22.00
       
นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค BHASANAN SUKANTHANAK  
17.00-20.00
 
17.00-22.00
     
นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล AKARAWIT ASAWASAKSAKUL
10.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-17.00
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล WILARAT WATROJANAKUL
08.00-17.00
17.00-20.00
     
17.00-20.00
 
นพ.ภรัณยู วิไล PARUNYU WILAI
17.00-21.00
           
นพ.ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์ PIYAPONG INTARASOMPUN        
17.00-22.00
 
17.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมส่องกล้องกระดูกและข้อ
Minimally Invasive Orthopedic Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA
11.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก
Orthopedic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค BHASANAN SUKANTHANAK  
17.00-20.00
 
17.00-22.00
     
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมมือ
Hand surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล WILARAT WATROJANAKUL
08.00-17.00
17.00-20.00
     
17.00-20.00
 
นพ.ภรัณยู วิไล PARUNYU WILAI
17.00-21.00
           
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
Spinal Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

17.00-20.00
08.00-12.30
08.00-12.30
17.00-20.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล AKARAWIT ASAWASAKSAKUL
10.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านระงับการปวด อาการปวดหลัง ปวดคอ
Pain Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG
13.00-14.00
โทรนัด
           
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา (ส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่)
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ NITI PRASATHAPORN  
12.00-22.00
  09.00-18.00   08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค SIRISAK BURANAVATTANACHOK  
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-12.00
08.00-22.00
 
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้าและส้นเท้า
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน ANAN TARACHEWIN
   
17.00-22.00
       
Update 16 January 2020
Tel. 02-743-9999 Ext 1160, 1169