รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหัวใจผิดจังหวะ AF ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน

นพ.นิติ บัญชา ศันนีย์วิทยากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เลดี้ก้นครัว เรื่อง นวัตกรรม การส่องกล้องข้อไหล่

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง โรคไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง อาการฝีในจมูก

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนก หู คอ จมูก