ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center
 

 แผนกตา
Eye Centerโรคตา
General Eye
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.จำกัด สุวรรณวัฒนะ CHAMKAD SUWANWATANA
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
พญ.นัฎฐินี ธีระศักดิ์วิชยา NATTINEE TEERASAKVICHYA
09.00-12.00
09.00-17.00
นพ.เสรี ขันติเศรษฐ์ SEREE KUNTHESETH
 
17.00-20.00
พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ MANTHANEE PAIRACHAVET
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-16.00
พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์ RATTIYA PORNCHAISUREE
17.00-20.00
ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ SUMALEE BOONYALEEPHAN
09.00-12.00
           
นพ.ศิลา ทองไล้ SILA THONGLAI        
17.00-19.00
09.00-12.00
 
พญ.สุนันท์ ชัยฑวังกูล SUNAN CHAIDHAWANGUL
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ ARUNEE TANGSIRICHAIPONG
08.00-17.00
13.00-17.00
13.00-20.00
09.00-20.00
09.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ทวี อังควินิจวงศ์ THAWEE ANGKAWINIJWONG
13.00-17.00
08.00-13.00

08.00-17.00

08.00-17.00

12.00-17.00
 
08.00-17.00
พญ.จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม JANPEN SIRIBUNKUM
13.00-20.00
13.00-17.00
09.00-17.00
09.00-12.00
09.00-17.00
13.00-17.00
ร.อ.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ SRITATATH VONGKULSIRI
17.00-20.00
         
13.00-17.00
พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์ VIRONGRONG KARNSIRITANONT  
13.00-17.00
         
นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ NAVAPOL KANCHANARANYA
08.00-12.00
           
นพ.วิทู จันทร์วิเมลือง VITOO JANVIMALUANG 08.00-17.00            
พญ.ณัษฐา จองพิศาล NATHA CHONGPISON            
08.00-12.00
พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม KANOKWAN YUTTITHAM  
08.00-20.00
 
13.00-20.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล WATHANEE SRIPAWADKUL
10.00-15.00
           
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทกเลนส์
Contact Lens Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ MANTHANEE PAIRACHAVET
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-16.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเด็กและโรคตาเหล่
Pediatric Ophthalmology and Strabismus Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์ RATTIYA PORNCHAISUREE
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน
Glaucoma Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ SUMALEE BOONYALEEPHAN
09.00-12.00
           
พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม KANOKWAN YUTTITHAM  
08.00-20.00
 
13.00-20.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
นพ.วิทู จันทร์วิเมลือง VITOO JANVIMALUANG 08.00-17.00            
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
Oculoplastic Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ศิลา ทองไล้ SILA THONGLAI        
17.00-19.00
09.00-12.00
 
พญ.ณัษฐา จองพิศาล NATHA CHONGPISON            
08.00-12.00
พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์ VIRONGRONG KARNSIRITANONT  
13.00-17.00
         
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
Retinal Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สุนันท์ ชัยฑวังกูล SUNAN CHAIDHAWANGUL
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ ARUNEE TANGSIRICHAIPONG
08.00-17.00
13.00-17.00
13.00-20.00
09.00-20.00
09.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ทวี อังควินิจวงศ์ THAWEE ANGKAWINIJWONG
13.00-17.00
08.00-13.00

08.00-17.00

08.00-17.00

12.00-17.00
 
08.00-17.00
ร.อ.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ SRITATATH VONGKULSIRI
17.00-20.00
         
13.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
Cornea and Refractive Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม JANPEN SIRIBUNKUM
13.00-20.00
13.00-17.00
09.00-17.00
09.00-12.00
09.00-17.00
13.00-17.00
พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล WATHANEE SRIPAWADKUL
10.00-15.00
           

 

Update 1 April 2019
Tel. 02-743-9999 Ext 3210, 3219