ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล

ชื่อ
บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สาขาวิชาหทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
การศึกษาหลังปริญญา :
- แพทย์ใช้ทุนแผนกอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์หทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจทั่วไป
ECHOCARDIOGRAPHY
HEART FAILURE
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 10:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 15:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 15:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 15:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 10:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)