โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

ชื่อ
อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

พญ. อลิสรา ศรีนิลทา

ชื่อ
อลิสรา ศรีนิลทา
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยศาสตร์ ทั่วไป 2562
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เต้านม, ส่องกล้อง
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล

ชื่อ
อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ภาษา :
English, Thai, Japanese, Korean
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
1. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellowship in MIS Spine Surgery Wooridul Spine Hospital, South Korea.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (MIS Spine Surgery)
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscpoe
การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกสันหลังแบบต่างๆ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 12:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 10:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)

พญ. อัญชลี เทียมสิงห์

ชื่อ
อัญชลี เทียมสิงห์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 10:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

พญ. อัญชิสา ศรีวิพัฒน์

ชื่อ
อัญชิสา ศรีวิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2558
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical Fellow in Dermatosurgery 2560
สถาบันโรคผิวหนัง แพทย์ปฎิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์, ปี 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Dermatosurgery (ตจศัลยศาสตร์)
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)