โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ฉวีวรรณ จ๋วงพานิช

ชื่อ
ฉวีวรรณ จ๋วงพานิช
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์สาขาโภชนาการ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
1. แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารแพทย์ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. โภชนาการในเด็ก ที่คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี
3. วิทยาลัยกองทัพอากาศ
4. ผู้บริหารระดับสูงด้านวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชนะ ภัทรสุขถวิล

ชื่อ
ชนะ ภัทรสุขถวิล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.ชลบุรี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยกรรมหลอดเลือด, ส่องกล้อง
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

พญ. ชนิกา ครุฑนาค

ชื่อ
ชนิกา ครุฑนาค
สาขาเฉพาะทาง :
General Med, Oncomed
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
General med
Family Medicine
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Oncomed
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
อังคาร 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
พุธ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
พฤหัสบดี 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
ศุกร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
อาทิตย์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)

พญ. ชมพูนุท อนันบุญทริก

ชื่อ
ชมพูนุท อนันบุญทริก
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์พัฒนาการ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารแพทย์พัฒนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์

ชื่อ
ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
นิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคของต่อมลูกหมาก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)