โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล

ชื่อ
จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Operative and Restoration
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์

ชื่อ
จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว., (ศัลยกรรมทั่วไป) รพ.ตำรวจ
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Surgical Observation at Virginia Mason USA
Surgical Observation at Innsbruck Austria
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผ่าตัดถุงน้ำดี
ลำไส้ใหญ่
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

พญ. จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม

ชื่อ
จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

พญ. จันทราภรณ์ เคียมเส็ง

ชื่อ
จันทราภรณ์ เคียมเส็ง
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วว., กุมารเวชศาสตร์
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:30 - 19:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) เสาร์ที่ 2, 4 ของเดือน
อาทิตย์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน

นพ. จำกัด สุวรรณวัฒนะ

ชื่อ
จำกัด สุวรรณวัฒนะ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., พบ.
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุทั่วไป, ผ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)