ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธีรภัทร ราชรักษ์

ชื่อ
ธีรภัทร ราชรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
Thai, Eglish
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาบัตร) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ (วุฒิบัตร) รพ.ราชวิถี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (วุฒิบัตร) รพ.ราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตร การอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)

นพ. นิติ ประสาทอาภรณ์

ชื่อ
นิติ ประสาทอาภรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สาขาออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
อังกฤษ & ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 09:00 - 18:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

พญ. บราลี เจริญสุข

ชื่อ
บราลี เจริญสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แพทย์ประจำบ้าน อายุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลศิริราช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

รศ.นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

ชื่อ
บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย
สาขาระบบไฟฟ้าหัวใจ, สมาคมแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, Electrophysiology Research Institute, University of Oklahoma,ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจเต้นผิดปกติ, การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ, การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ-เครื่องกระตุกหัวใจ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
ศุกร์ 09:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
เสาร์ 10:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)

พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล

ชื่อ
บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สาขาวิชาหทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ใช้ทุนแผนกอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์หทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจทั่วไป
ECHOCARDIOGRAPHY
HEART FAILURE
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 10:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 15:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 15:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 15:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 10:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)