ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ

ชื่อ
เกียรติ ภาสภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, ENGLISH
การศึกษา :
ประถม + มัธยมศึกษา อัสสัมชัญกรุงเทพ
วุฒิบัตร :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2540
อายุรศาสตร์ทั่วไป ปี 2546
อายุรศาสตร์โรคข้อ ปี 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
SLE, Gout, RHEUMATOID ARTHRITIS
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) อังคารที่ 2, 4 ของเดือน
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

นพ. ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์

ชื่อ
ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจล้มเหลว Heart Failure
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)

นพ. ไกรสร วีรกิตติ

ชื่อ
ไกรสร วีรกิตติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
แผลอุบัติเหตุ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:45 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

พญ. ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร

ชื่อ
ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2
แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser & Cosmetic Dermatology.
Contact Dermatitis.
วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

อาจารย์ ขวัญชัย นามเพ็ง

ชื่อ
ขวัญชัย นามเพ็ง
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 19:00 อาคาร 1 ชั้น 7
พฤหัสบดี 08:00 - 21:00 อาคาร 1 ชั้น 7