ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. กำพล พลประทีป

ชื่อ
กำพล พลประทีป
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาโท ทันตกรรมประดิษฐ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. กิตติ คมสัน

ชื่อ
กิตติ คมสัน
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก, เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 18:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 14:30 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 14:30 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

ชื่อ
กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง), แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Research Fellowship in Dermatology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Certificate in Research Fellowship in Dermoscopy, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser, Dermatosurgery, Dermoscopy, scar and keloid
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

พญ. เกวลิน พุทธบริวาร

ชื่อ
เกวลิน พุทธบริวาร
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตรตจวิทยา
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
เลเซอร์, โบทอกซ์, ฟิลเลอร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 07:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 07:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

อาจารย์ เกสร จุ้ยคลัง

ชื่อ
เกสร จุ้ยคลัง
สาขาเฉพาะทาง :
การศึกษาพิเศษ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คบ.การศึกษาพิเศษ
ปริญญาโท กศม.บริหารการศึกษา
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเด็กพิเศษ, การคัดกรองพิเศษ, การอบรมวิธีการสอน โดยใช้สื่อสำหรับเด็กพิเศษ เทคนิควิธีการจัดการเรียนร่วมและการสอนเด็กเรียนร่วม
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การฝึกพูดและการปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ การสอนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)