โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. กิตติ คมสัน

ชื่อ
กิตติ คมสัน
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก, เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 18:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 14:30 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 14:30 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

ชื่อ
กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง), แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Research Fellowship in Dermatology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Certificate in Research Fellowship in Dermoscopy, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser, Dermatosurgery, Dermoscopy, scar and keloid
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

พญ. เกวลิน พุทธบริวาร

ชื่อ
เกวลิน พุทธบริวาร
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตรตจวิทยา
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
เลเซอร์, โบทอกซ์, ฟิลเลอร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 07:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 07:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ

ชื่อ
เกียรติ ภาสภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, ENGLISH
การศึกษา :
ประถม + มัธยมศึกษา อัสสัมชัญกรุงเทพ
วุฒิบัตร :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2540
อายุรศาสตร์ทั่วไป ปี 2546
อายุรศาสตร์โรคข้อ ปี 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
SLE, Gout, RHEUMATOID ARTHRITIS
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) อังคารที่ 2, 4 ของเดือน
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

นพ. ไกรสร วีรกิตติ

ชื่อ
ไกรสร วีรกิตติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
แผลอุบัติเหตุ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:45 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)