ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
May 13 / 2019