การรักษาหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัด โดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด การใส่ขดลวด (PCI)

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลรามคำแหง

การรักษาหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัด โดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด การใส่ขดลวด (PCI)

แพคเกจศูนย์หัวใจ

ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

 

 

การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

อัตราเหมาจ่าย 33,000 บาท : นอนพักในโรงพยาบาล  1 คืน

ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบการตรวจสวนหัวใจ เพื่อตรวจลักษณะและสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันที่ระดับไหน ตีบมากน้อยเพียงใดเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ ของ โรคหัวใจโดยละเอียดเพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง

 

 

การตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

อัตราเหมาจ่าย 120,000 บาท : นอนพักในโรงพยาบาล 2 คืน

หลังจากตรวจเลือดหัวใจตีบผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และหรือการใส่ตัวถ่างเส้นเลือด เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้การไหลเวียนโลหิตผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้สะดวกขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้น

 

 • Package การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG) อัตราเหมาจ่าย 33,000 บาท (นอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน)
 • Package ตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG+PTCA) อัตราเหมาจ่าย 120,000 บาท (นอนพักในโรงพยาบาล 2 คืน)

 

รายการที่รวมอยู่ใน Package

 • ค่าห้องพัก, อาหาร, ค่าบริการพยาบาล (ตามจำนวนวันใน Package)
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์, ยา และเวชภัณฑ์ ยกเว้นยาละลายลิ่มเลือด (ถ้ามี) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในห้อง CCU และวอร์ด)
 • ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ CBC, BUN, Creatinine, Eletrolyte, HIV, X-RAY, ปอด, EKG, ค่าอุปกรณ์สายสวน 1 ตำแหน่ง (ยกเว้น Stent)

 

รายการที่ไม่รวมใน Package

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พักในโรงพยาบาลเกินกว่าที่กำหนดใน Package ซึ่งรวมถึงค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ซึ่งจะคิดเพิ่มเติมราคา Package
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉินหรือการใช้ Balloon Pump หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม จาก Package
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาตามโปรแกรมนี้
 • ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือด
 • ค่าขดลวด (Stent)
 • กรณีใช้ Balloon มากกว่า 1 เส้น ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าBalloon เพิ่มเส้นละ 30,000 บาท และสายสวนที่ใช้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในห้อง CCU และ WARD