ภาพงานอบรมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ"
ภาพงานอบรมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ"
September 22 / 2015

 

ศูนย์โรคหัวใจ และคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทีมบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงได้จัดการอบรมทางวิชาการ

 

เรื่อง “ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ”
ขึ้นให้กับบุคลากรพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้พยาบาลที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยจากการดูแลรักษาพยาบาล 

โดยมี รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และทีมบุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก รุ่นที่

1 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557