ตรวจก่อนสายป้องกัน อัมพฤกษ์ - อัมพาต
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน