รายการเปรี้ยวปาก เรื่องสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน
โดย พญ.ญานษา จิตสุภารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต 
โรงพยาบาลรามคำแหง