ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ญานษา จิตสุภารัตน์

ชื่อ
ญานษา จิตสุภารัตน์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
ไทย
การศึกษา :
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่

ฐานวัฒน์ ประภาสิทธิ

ชื่อ
ฐานวัฒน์ ประภาสิทธิ
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00 อาคารซี ชั้น2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคารซี ชั้น2 (แผนกเด็ก)

ทพญ. ฑิฆัมพร ประเสริฐผล

ชื่อ
ฑิฆัมพร ประเสริฐผล
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรม(ทันตกรรมประดิษฐ์)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 13:00 - 16:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

ผศ.นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ

ชื่อ
ณรงค์ บุณยะโหตระ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., แพพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 18:00 - 19:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 10:30 - 12:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

อาจารย์ ณัจยา อร่ามกุล

ชื่อ
ณัจยา อร่ามกุล
สาขาเฉพาะทาง :
Speech and Language Therapy
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
อบรม “Learning Language and Loving IT” ของสถาบัน Hanen โดยได้ใบ Certificate สามารถอบรมครูในโรงเรียน ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ภายใต้หลักสูตรของ Hanen
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ดนตรีบำบัด, กิจกรรมบำบัด
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)