ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชัยรัตน์ ปิยชาติ

ชื่อ
ชัยรัตน์ ปิยชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมาชเวชกรรม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมารเวชกรรม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ชื่อ
ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2002
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน 2008
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดผ่าตัดกระดูกสันหลัง (รพ.เลิดสิน) 2009
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ต่อยอดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเด็ก
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
การผ่าตัดกระดูกต้นคอ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 21:00 อาคารเอ ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

พญ. ชุติมา สมบูรณ์ศรี

ชื่อ
ชุติมา สมบูรณ์ศรี
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จักษุวิทยา อนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต้อกระจก, ต้อหิน, ต้อเนื้อ
วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:00 - 12:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกตา)

ทพ. ชุมพล กฤตยะพงษ์

ชื่อ
ชุมพล กฤตยะพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
วุฒิบัตร :
Fellow of DGOI (Dental Implant)
Fellow of OCOI (Dental Implant)
การศึกษาหลังปริญญา :
Fellow คลินิคกระดูกใบหน้าหัก หน่วยอุบัติเหตุศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. ชุมพิตา สุทธาภาศ

ชื่อ
ชุมพิตา สุทธาภาศ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
วุฒิบัตร :
ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2551
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศณียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง พ.ศ.2555 รพ.จุฬาลงกรณ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคารบี ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 13:00 - 20:00 อาคารบี ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 13:00 - 20:00 อาคารบี ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)