ตรวจก่อนสาย ป้องกัน อัมพฤกษ์ – อัมพาต
February 10 / 2017

 

ตรวจก่อนสาย ป้องกัน อัมพฤกษ์ – อัมพาต

 

     ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 45 ปี หรือในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ป่วยเป็นเบาหวาน สูบบุหรี่ หรือมีระดับไขมันในเลือดสูง มักมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งเกิดจากไขมันอุดตัน มีสถิติระบุว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ

     ส่วนโอกาสที่จะเกิดกรณีไขมันหรือเศษผนังหลอดเลือดชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย รวมทั้งการที่ก้อนเลือดจากหัวใจจะไหลไปอุดตันหลอดเลือดส่วนปลายที่หล่อเลี้ยงสมองของกลุ่มผู้ที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนั้น พญ.อริยา ระบุว่า มีความเป็นไปได้เสมอและหากเกิดขึ้นก็จะเป็นผลให้สมองไม่ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ ผลที่เกิดดขึ้นตามมา คือ ผู้ป่วยจะเกิดอาการทางระบบประสาท เช่น แขน ขา อ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตามัว หรือ ตามองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งหรือเห็นภาพซ้อน ดังนั้นทางที่ดีแล้วผู้ใกล้ชิดควรพยายามสังเกตอาการเหล่านี้และหากผู้ป่วยแสดงอาการขึ้นมาแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาจมีสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบตัน ซึ่งควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที

     สำหรับการตรวจหาความผิดปกติให้ผู้ป่วยนั้น สามารถตรวจด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพได้หลายอย่าง อาทิ การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หรืออาจตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโดยเฉพาะการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์หลอดเลือด และการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดที่คอเป็นการตรวจหาภาวะการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด เป็นการตรวจที่รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัว และช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน ซี่งนอกจากจะเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังมีความรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวด้วย และช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นในกรณีที่สภาพการตีบของหลอดเลือดสูงเกินกว่าร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้นอาจตรวจไม่พบ

     ที่สำคัญ คือ หากผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นอาการหรือสัญญาณเตือนดังที่กล่าวมานี้ เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแล้ว ควรนำส่งถึงแพทย์ให้ได้ภายใน 3-4.5 ชั่วโมง เนื่องจากปัจจุบันสามารถสลายก้อนเลือดได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ยา แต่สำหรับในกลุ่มของผู้ที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้หรืออาการเตือนโดยยังมีปัจจัยเสี่ยงรอบตัวอยู่ก็ควรปรับพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นั้นควรลดหรืองดสูบเด็ดขาด ทานอาหารประเภทผักให้มากๆ ออกกำลังการสม่ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อให้รู้เท่าทันโรคและส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งนั่นเอง