รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกแล้ข้อ

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคกระดูกพรุน

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

รายการเปรี้ยวปาก ตอน การถ่ายเป็นเลือด

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร

รายการเปรี้วปาก ตอน หลอดเลือดหัวใจตีบ

พญ.พัชรี เถระกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ