ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center
แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center

แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์ KITISAK PAYAPVIPAPONG
08.00-17.00
08.00-17.00
17.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ PEERAPAT PHURIWIWAT
07.30-17.00
10.00-15.00
07.30-17.00
07.30-17.00
10.00-15.00
นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข POOMTHORN ARUNYAKASEMSOOK
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ SIRIWAT PATRAKARN
09.00-16.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
09.00-16.00
พญ.สุภาณี โลหะประธาน SUPANEE LOHAPRATHAN
09.00-17.00
09.00-20.00
17.00-20.00
09.00-17.00
09.00-17.00
พญ.เกวลิน พุทธบริวาร KAEWALIN BUDDHABORIWAN
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-16.00
นพ.พรชัย โพธินามทอง PORNCHAI POTHINAMTHONG
09.00-20.00
08.00-16.00
08.00-14.00
08.00-17.00
08.00-14.00
นพ.ภค สาธิตพิฐกุล PAKA SARTITPITAKUL
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-13.00
08.00-20.00
08.00-20.00
พญ.สุพิชญา ไทยวัตน์            
08.30-13.00
พญ.อัญชิสา ศรีวิพัฒน์
08.00-17.00
           


Update 27 March 2017

Tel. 02-743-9999 Ext 1250, 1259