ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

แผนกกระดูก
Orthopedic Center
ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ
General orthopedics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิรัตน์ ชื่นอิ่ม VIRAT CHUENIM
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
17.00-18.00
08.30-12.00
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

17.00-20.00
08.00-12.30
08.00-12.30
17.00-20.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA
12.00-22.00
17.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
นพ.ทรงไชย โตษยานนท์ SONGCHAI TOSAYANOND
17.00-19.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.มาโนชญ์ จันทรศร MANOJ CHANTARASORN
09.00-11.00

10.00-15.00
นพ.สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ SOMSAK TAKERNGKIAT
08.00-12.00
17.00-22.00
นพ.รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ RACHATA TUNGSIRIPAT
08.00-12.00
08.00-17.00
13.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์ TIPACHART PUNYARATABANDHU
13.00-17.00
นพ.ภาดล อรรถจินดา PADOL ARTACHINDA  
17.00-20.00
จันทร์เว้นจันทร
         
นพ.ภูวดล วีรพันธุ์ PUWADON VEERAPAN
12.00-17.00
นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน MONCHAI CUMNUMNAWIN
08.00-17.00
           
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG    
17.00-19.00
       
นพ.เชิดพงศ์ หังสสูต 13.00-20.00            
นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูลย์        
17.00-22.00
17.00-22.00
 
นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว     17.00 -21.00        
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมส่องกล้องกระดูกและข้อ
Minimally Invasive Orthopedic Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA
12.00-22.00
17.00-20.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก
Orthopedic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางมือ
Hand surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกแกนหลังและระบบประสาท
Spinal Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-12.30

17.00-20.00
08.00-12.30
08.00-12.30
17.00-20.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านระงับการปวด อาการปวดหลัง ปวดคอ
Pain Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG    
17.00-19.00
       
Update 27 March 2017

Tel. 02-743-9999 Ext 1160, 1169