ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center
แผนกเด็ก
Pediatrics
Center

กุมารแพทย์
General Pediatrics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วินัย รัตน์ประสาทพร VINAI RATPRASATPORN
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
โทรนัด
นพ.ธีระ เจริญ THERA JAREAN
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-12.00
ผศ.นพ.มหัทธนา กมลศิลป์ MAHATTANA KAMOLSILP
20.00-22.00
พญ.สิรินุช โสภณประภากรณ์ SIRINUCH SOPONPRAPAKORN
12.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช TAWATCHAI DEEKAJORNDECH

12.00-20.00

พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ VORANUSH CHONGSRISAWAT
13.00-16.00
17.00-20.00
พญ.เมธินี ตันนุกิจ METHINEE TUNNUKIT
 
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็ง CHANTRAPOND KEAMSENG
(โทรนัดเวลา)
08.30-11.30*
(1,3 ของเดือน)
17.30-19.30
08.30-11.30*
(2,4 ของเดือน)
พญ.ยอดพร หิรัญรัศ YODPORN HIRANRAS
08.00-12.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00

พญ.ฉวีวรรณ จ๋วงพานิช CHAWEEWAN JUANGBHANIT
08.00-13.00
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-14.00
นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ SUTHIPONG PANGKANON
08.00-20.00
14.00-20.00
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ APASRI LUSAWAT
17.00-20.00
09.00-14.00
นพ.นเรศ เวชพร NARAIT WAITCHAPORN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ WORAPITAK  THAISITTI
13.00-17.00
17.00-20.00
นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ RUJIPAT SAMRANSAMRUAJKIT  
17.00-20.00
         
พญ.วารุณี นิวาตวงศ์ VARUNEE NIVATVONGS  
09.30-16.00
09.30-16.00
09.30-16.00
09.30-16.00
09.30-16.00
09.00-13.00
ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล ATTHAPON EIAMUDOMKAN  
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
นพ.ธวัชชัย อรุณรัศมีเรือง THAVATCHAI AROONRASMERUANG
08.00-12.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล SITTHIVUDDHI  FUTRAKUL
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
09.00-11.30
นพ.พีรวัฒน์ ลีประดิษฐวรรณ PEERAWAT  LEEPRADITVAN
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-14.00
นพ.สมเกียรติ นิลธวัช SOMKIAT NILTWAT
15.00-18.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-14.00
08.00-14.00
 
พญ.ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์ YUPEN SMANATIKORN
09.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
09.30-13.30
พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล CHANYARAT TANSUPAPOL
08.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-17.00
09.00-20.00
08.00-20.00
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
     
19.00-20.00
(โทรนัด)
     
พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ PINPRAPHA THAMWIPHAT  
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-15.00
09.00-14.00
09.00-20.00
09.00-20.00
พญ.วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี WORALUG PANUMATRASSAMEE  
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-12.00
09.00-17.00
พญ.ศันสนีย์ นิซู SANSANEE NISU            
09.00-12.00
โทรนัด
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์ PHATTARAPHON WILAWAN
10.00-18.00
           
นพ.ชัยรัตน์  ปิยชาต
08.00-20.00
12.00-20.00
08.00-17.00
12.00-20.00
08.00-17.00
 
พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล   16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00-20.00     12.00 - 17.00
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
Pediatric Development and Behavior
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ PINPRAPHA THAMWIPHAT  
09.00-14.00
โทรนัด
09.00-14.00
โทรนัด
09.00-15.00
โทรนัด
09.00-14.00
โทรนัด
09.00-20.00
โทรนัด
09.00-20.00
โทรนัด
จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น
Child Psychiatry
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ศันสนีย์ นิซู SANSANEE NISU            
09.00-12.00
โทรนัด
นักจิตวิทยาคลินิก
Psychology Clinic
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์มานิดา ธรรมตารีย์ MANIDA DHAMMATAREE
(Test IQ)
09.00-12.00
โทรนัด
         
10.00-17.00
โทรนัด
อาจารย์รพีกรณ์ เปี่ยมพืช RAPEEKORN PAIMPUECH      
 
16.00-19.00
09.00-15.00
เสาร์สุดท้ายของเดือน
กิจกรรมบำบัด
Occupational Therapy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์ปิยะธิดา พัชรวิภาส PIYATHIDA PAJJARAVIBHAS
13.00-20.00
08.00-20.00
 
08.00-20.00
 
08.00-20.00
 
อาจารย์ณัฐธิกาญ รังษี NUTTIKAN RUNGSEE
09.00-15.00
 
09.00-19.00
12.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
อาจารย์ฐานวัฒน์ ประภาสิทธิ
09.00-17.00
09.00-20.00
   
09.00-17.00
   
อาจารย์ฉัตรชัย์ แพงคำฮัก    
17.00-20.00
 
17.00-20.00
   
อาจารย์สริตา ภาคีพันธุ์      
13.00-18.00
   
13.00-17.00
อรรถบำบัด
Speech Therapy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์ปิยพร นิภาพร PIYAPORN NIPAPORN            
08.00-16.00
เสาร์เว้นเสาร์
อาจารย์ปริยาภรณ์ เกียรติสกุลเขตต์ PREEYAPORN KAITISAKULKATE      
18.00-19.30
โทรนัด
   
09.00-11.30
เสาร์เว้นเสาร์
อาจารย์ศศลักษมณฑ์ ชนะชัย SASALAKSAMON CHANACHAI
09.00-16.00
โทรนัด
         
อาจารย์ณัจยา อร่ามกุล NUTJAYA ARAMKUL
09.00-16.00
โทรนัด
           
การศึกษาพิเศษ
Special Education
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์เพชรรุ่ง หันผักแว่น PETRUNG HANPHAKWAEN            
08.00-12.00
โทรนัด
อาจารย์เกสร จุ้ยคลัง 09.00-12.00            
อาจารย์ปวรรัตน์ สาระพัด             09.00-12.00
โรคไตในเด็ก
Pediatric Nephrology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช TAWATCHAI DEEKAJORNDECH

13.00-20.00

โรคระบบทางเดินอาหาร
Pediatric Gastroenterology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ VORANUSH CHONGSRISAWAT
13.00-16.00
17.00-20.00
พญ.เมธินี ตันนุกิจ METHINEE TUNNUKIT

08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
โรคต่อมไร้ท่อความสูงในเด็ก
Pediatric Endocrine
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ยอดพร หิรัญรัศ YODPORN HIRANRAS
08.00-12.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00
 
พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็ง CHANTRAPOND KEAMSENG
(โทรนัดเวลา)
08.30-11.30*
(1,3 ของเดือน)
17.30-19.30
08.30-11.30*
(2,4 ของเดือน)
โรคพันธุกรรม
Pediatric Genetics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ SUTHIPONG PANGKANON
08.00-20.00
14.00-20.00
โรคสมองและระบบประสาท
Pediatric Neurology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ APASRI LUSAWAT
17.00-20.00
09.00-14.00
นพ.นเรศ เวชพร NARAIT WAITCHAPORN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
โรคเลือด
Pediatric Hematology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ WORAPITAK  THAISITTI
13.00-17.00
17.00-20.00
โรคระบบทางเดินหายใจ
Pediatric Pulmonologist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ RUJIPAT SAMRANSAMRUAJKIT  
18.00-20.00
         
ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล ATTHAPON EIAMUDOMKAN  
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์ PHATTARAPHON WILAWAN
10.00-18.00
           
ทารกแรกเกิด
Neonatology

แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล SITTHIVUDDHI FUTRAKUL
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
09.00-11.30
โรคหัวใจในเด็ก
Pediatric Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.พีรวัฒน์ ลีประดิษฐวรรณ PEERAWAT  LEEPRADITVAN
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-14.00
โรคภูมิแพ้
Allergy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์ YUPEN SMANATIKORN
09.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.30
09.30-13.30
พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล CHANYARAT TANSUPAPOL
08.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-17.00
09.00-20.00
08.00-20.00
ศัลยกรรมในเด็ก
Pediatric Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
     
19.00-20.00
(โทรนัด)
     
โรคผิวหนังในเด็ก
Pediatric Dermatology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี WORALUG PANUMATRASSAMEE  
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-12.00
09.00-17.00
โภชนาการในเด็ก
Pediatric Nutritionist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล   16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00-20.00     12.00 - 17.00

Update 27 March 2017

Tel. 02-743-9999 Ext 3240, 3241, 3242, 3243